corporate

Database: mkt
Schema: corporate

Tables

Table Owner Comment
corporate syi A testületek alapadatai
corporate_address syi A testület földrajzi elérhetőségére vonatkozó címadatok.
corporate_contact syi Ez a tábla így nem túl informatív, reménytelen lenne teljessé tenni és naprakészen tartani, ezért fölöslegesnek tűnik. Nem kell törölni, de használni sem.
corporate_corporate syi A testületek egymás közti kapcsolatait leíró adatok. Többféle reláció lehetséges (előd- vagy utódszervezet, alá- vagy fölérendelt szervezet stb.).
corporate_history syi A testületek történetét leíró tábla. Egy testületnek lehet több története is, de idővel ezt érdemes lenne megszüntetni.
corporate_location syi A testületek és helyszínek összekapcsolása. Kevés adat van benne, egyelőre nem érdemes használni.
corporate_name syi A testületet neveit leíró tábla.
corporate_person_position syi A személyek és testületek közti kapcsolatot leíró tábla (sokáig 'archontológia' volt a neve). A kapcsolatot a személy- és testületi nevek között írjuk le, nem a személyek és testületek között.
corporate_pr_material syi A testületek logói, videói, szlogenjei, indulói, pr-anyagai. Fölösleges itt és így. Ha egyáltalán kellenek, akkor az itteni adatokat át kéne tenni a megfelelő adatbázisába (pl. a logókat az image_about_corporate táblába).
corporate_profile syi A testületekhez rendelhető foglalkozási szerepek (tevékenységtípusok).
corporateusageincontext syi Melyik filmtörténeti kontextusban (CD-n) szerepeltek a testületek.

corporate

Database: mkt
Schema: corporate

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('corporate.corporate_id_seq'::regclass) A testület azonosítója.
name_redund character varying(100) No No A testület redundáns neve, a testület (rekord) gyors emberi azonsoítására szolgáló adminsztratív mező.
datefrom date No No A testület megalakításának ideje (dátuma).
datefromtimeprecisionid integer No No A testület megalakítási dátumának időpontossága.
dateto date No No A testület megszünésének ideje (dátuma).
datetotimeprecisionid integer No No A testület megszűnési dátumának időpontossága.
locationid integer No No A testülethez rendelhető legjellemzőbb helyszín (1:1).
locationprecisionid integer No No A testülethez rendelt helyszín térpontossága.
fatherid integer No No A testület fölérendelt testülete.
corporatetypeid integer No No A testület típusa (zenekar, politikai párt, gyártó cég stb.).
filmrelatedornot boolean No No false A testülenek van-e filmtörténeti vagy egyéb filmes jelentősége vagy nincs.

Constraints

Name Type Definition Comment
corporate_pkey Primary key (id)
corporate_fromprec_fkey Foreign key (datefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporate_toprec_fkey Foreign key (datetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporate_type_fkey Foreign key (corporatetypeid) REFERENCES concept.corporatetype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

corporate_address

Database: mkt
Schema: corporate

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
corporateid integer No No A testület azonosítója.
settlementnameid integer No No A település azonosítója.
address_redund character varying(50) No No Redundáns teljes cím, ami csak a rekord gyors emberi feldolgozását szolgálja.
locationprecisionid integer No No A helyszín térpontossága (fölösleges, ellenőrzés után törölni lehet).
geographicaladdressnameid integer No No A településen belüli közterület (Fő utca, Parti sétány stb.) azonosítója.
geographicaladdressnumber character varying(50) No No A településen belüli közterülethez rendelhető számjelzés, "házszám" (15.).
officialaddressornot boolean No No false A testület hivatalos földrajzi címe vagy sem.
datefrom date No No A címadat érvényességének, ismertségének kezdő ideje (dátuma).
datefromtimeprecisionid integer No No A címadat érvényessége, ismertsége kezdődátumának időpontossága.
dateto date No No A címadat érvényességének, ismertségének záró ideje (dátuma).
datetotimeprecisionid integer No No A címadat érvényessége, ismertsége záródátumának időpontossága.

Constraints

Name Type Definition Comment
corporates_addresses_corp_fkey Foreign key (corporateid) REFERENCES corporate.corporate (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporates_addresses_fromprec_fkey Foreign key (datefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporates_addresses_locprec_fkey Foreign key (locationprecisionid) REFERENCES concept.locationprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporates_addresses_settlementname_fkey Foreign key (settlementnameid) REFERENCES location.location_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporates_addresses_streetname_fkey Foreign key (geographicaladdressnameid) REFERENCES location.location_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporates_addresses_toprec_fkey Foreign key (datetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

corporate_contact

Database: mkt
Schema: corporate

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
corporateid integer No No A testület azonosítója.
contacttypeid integer No No Az elérhetőség típusa (telefon, postacím stb.).
contact character varying(150) No No Az elérhetőség teljes tartalma.
datefrom timestamp without time zone No No Mettől érvényes az adott elérhetőség (dátum).
datefromtimeprecisionid integer No No Az elérhetőségi adat kezdődátumának időpontossága.
dateto timestamp without time zone No No 'Az elérhetőség érvényességének, ismertségének záródátuma.
datetotimeprecisionid integer No No Az elérhetőségi adat záródátumának időpontossága.

Constraints

Name Type Definition Comment
corporate_contact_fromprec_fkey Foreign key (datefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporate_contact_toprec_fkey Foreign key (datetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporates_contacts_contype_fkey Foreign key (contacttypeid) REFERENCES concept.contacttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporates_contacts_corp_fkey Foreign key (corporateid) REFERENCES corporate.corporate (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

corporate_corporate

Database: mkt
Schema: corporate

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
corporateid integer No No A testület azonosítója.
relatedcorporatenameid integer No No Az összekapcsolt testület azonosítója.
relationid integer No No Az összekapcsolat testületek közti reláció típusa.
datefrom date No No A testületek közti kapcsolat kezdetének ideje (dátuma).
datefromtimeprecisionid integer No No A testületek közti kapcsolat kezdődátumának időpontossága.
dateto date No No A testületek közti kapcsolat végének ideje (dátuma).
datetotimeprecisionid integer No No A testületek közti kapcsolat záródátumának időpontossága.

Constraints

Name Type Definition Comment
corporate_corporate_fromprec_fkey Foreign key (datefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporate_corporate_rel_fkey Foreign key (relationid) REFERENCES concept.relation (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporate_corporate_toprec_fkey Foreign key (datetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporates_corporates_left_fkey Foreign key (corporateid) REFERENCES corporate.corporate (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporates_corporates_right_fkey Foreign key (relatedcorporatenameid) REFERENCES corporate.corporate_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

corporate_history

Database: mkt
Schema: corporate

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
corporateid integer Yes No A testület azonosítója.
history_hun character varying(30000) No No A testület története magyarul.
history_eng character varying(5000) No No A testület története angolul.
rank integer No No A testülettörténetek közti sorrend jelzésére alkalmas mező (nyilván csak akkor értelmes, ha egy testületnek több történeti leírása van).

Constraints

Name Type Definition Comment
corporate_history_corp_fkey Foreign key (corporateid) REFERENCES corporate.corporate (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

corporate_location

Database: mkt
Schema: corporate

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
corporateid integer No No A testület azonosítója.
locationnameid integer No No A helyszínnév azonosítója.
locationprecisionid integer No No A helyszín térpontossága. Ez fölöslegesnek tűnik, ellenőrzés után törölni lehet.
venuetypeid integer No No A helyszín típusa.

Constraints

Name Type Definition Comment
corporate_location_venuetype_fkey Foreign key (venuetypeid) REFERENCES concept.venuetype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporates_locations_corp_fkey Foreign key (corporateid) REFERENCES corporate.corporate (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
orporates_locations_locname_fkey Foreign key (locationnameid) REFERENCES location.location_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
orporates_locations_locprec_fkey Foreign key (locationprecisionid) REFERENCES concept.locationprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

corporate_name

Database: mkt
Schema: corporate

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('corporate.corporate_name_id_seq'::regclass) A testületi név azonosítója.
corporateid integer No No A testület azonosítója.
name_hun character varying(100) No No A teljes testületi név (magyarul, magyar szabályok szerint).
name_eng character varying(100) No No A testületi név angolul (angol szabályok szerint).
artificialidentifier_hun character varying(255) No No Azonos nevek esetén a rekordok (testületek) megkülönböztetésére szolgáló, adminisztratív mező, magyarul.
artificialidentifier_eng character varying(255) No No Azonos nevek esetén a rekordok (testületek) megkülönböztetésére szolgáló, adminisztratív mező, angolul.
corporatenametypeid integer No No A testületi név típusa.
note_hun character varying(50) No No Adminisztratív célú megjegyzés.
preferrednameornot boolean No No false Preferált név-e vagy sem (annak jelzésére, hogy ha több név van a testülethez rendelve, melyiket kell névlistákban használni).

Constraints

Name Type Definition Comment
corporates_names_pkey Primary key (id)
corporate_name_corp_fkey Foreign key (corporateid) REFERENCES corporate.corporate (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporate_name_nametype_fkey Foreign key (corporatenametypeid) REFERENCES concept.corporatenametype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

corporate_person_position

Database: mkt
Schema: corporate

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('corporate.corporate_person_position_id_seq'::regclass) A kapcsolat azonosítója.
personnameid integer No No A személynév azonosítója.
corporatenameid integer No No A testületi név azonosítója (nem a testület azonosítója!).
organizationnote character varying(50) No No Megjegyzés mező.
positionid integer No No A testületen, szervezeten belüli pozíció azonosítója.
datefrom date No No A testületi kapcsolat kezdő ideje (dátuma).
datefromtimeprecisionid integer No No A testületi kapcsolat kezdődátumának időpontossága.
dateto date No No A testületi kapcsoalt záró ideje (dátuma).
datetotimeprecisionid integer No No A testületi kapcsolat záródátumának időpontossága.
rank integer No No Az adott testületi kapcsolat, szervezeti pozíció sorrendje (amikor a szervezeti pozíciókat kell listázni, akkor ez alapján lehet rendezni a pozíciókat).

Constraints

Name Type Definition Comment
archontology_pkey Primary key (id)
corporate_person_position_fromprec_fkey Foreign key (datefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporate_person_position_pers_fkey Foreign key (personnameid) REFERENCES person.person_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporate_person_position_posit_fkey Foreign key (positionid) REFERENCES concept."position" (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporate_person_position_toprec_fkey Foreign key (datetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

corporate_pr_material

Database: mkt
Schema: corporate

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
corporateid integer No No
text character varying(150) No No
rootpath character varying(50) No No
filename character varying(20) No No
type integer No No
datefrom date No No
datefromtimeprecisionid integer No No
dateto date No No
datetotimeprecisionid integer No No

Constraints

Name Type Definition Comment
corporate_pr_material_fromprec_fkey Foreign key (datefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporate_pr_material_toprec_fkey Foreign key (datetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporates_pr_materials_corp_fkey Foreign key (corporateid) REFERENCES corporate.corporate (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

corporate_profile

Database: mkt
Schema: corporate

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
corporateid integer No No A testület azonosítója.
roleid integer No No A foglalkozási szerep (tevékenységtípus) azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
corporate_profile_corp_fkey Foreign key (corporateid) REFERENCES corporate.corporate (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporate_profile_role_fkey Foreign key (roleid) REFERENCES concept.role (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

corporateusageincontext

Database: mkt
Schema: corporate

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
corporateid integer No No A testület azonosítója.
contextid integer No No A kontextus, filmtörténeti korszak, szegmens azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
corporate_conteext_cont_fkey Foreign key (contextid) REFERENCES concept.context (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
corporate_context_corp_fkey Foreign key (corporateid) REFERENCES corporate.corporate (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION