person

Database: mkt
Schema: person

Tables

Table Owner Comment
person syi A személyek alapadatai (nem, születés, halál).
person_biography syi A személyekről írt életrajzok (angolul, magyarul).
person_contact syi Ez a tábla így nem túl informatív, reménytelen lenne teljessé tenni és naprakészen tartani, ezért fölöslegesnek tűnik.
person_name syi A személyek nevei (a közneves névelemekre külön angol és magyar mezőkkel).
personusageincontext syi Melyik filmtörténeti kontextusban (CD-n) szerepeltek a személyek.

person

Database: mkt
Schema: person

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('person.person_id_seq'::regclass) A személy azonosítója.
name_redund character varying(50) No No Redundáns névmező, a rekord (személy) gyors emberi azonosítására szolgáló adinisztratív mező.
genderid integer No No A személy neme.
datebirth timestamp without time zone No No A személy születési ideje (dátuma).
datebirthtimeprecisionid integer No No A személy születési dátumának időpontossága.
datedeath timestamp without time zone No No A személy halálának ideje (dátuma).
datedeathtimeprecisionid integer No No A személy halála dátumának időpontossága.
birthlocationnameid integer No No A személy születési helyszíne.
deathlocationnameid integer No No A személy elhalálozási helyszíne.
profession_hun character varying(100) No No A személy legfontosabb tevékenységeinek, foglalkozásainak rövid jelzése (a beazonosíthatóság végett), magyarul.
profession_eng character varying(100) No No A személy legfontosabb tevékenységeinek, foglalkozásainak rövid jelzése (a beazonosíthatóság végett), angolul.
note_hun character varying(255) No No Adminisztratív célú, nem nyilvános megjegyzés(ek), magyarul.
canbedeleted boolean No No false A rekord törölhetőségét jelző, adminsztratív mező, már nincs sszükség rá, törölni lehet.
personimportanceid integer No No A személy filmtörténeti vagy másfajta jelentőségének jelzésére szolgáló mező (kötött listából lehet választani).

Constraints

Name Type Definition Comment
person_pkey Primary key (id)
person_birthlname_fkey Foreign key (birthlocationnameid) REFERENCES location.location_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
person_birthtprec_fkey Foreign key (datebirthtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
person_deathlname_fkey Foreign key (deathlocationnameid) REFERENCES location.location_name (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
person_deathtprec_fkey Foreign key (datedeathtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
person_gender_fkey Foreign key (genderid) REFERENCES concept.gender (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
person_personimportance_fkey Foreign key (personimportanceid) REFERENCES concept.personimportance (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

person_biography

Database: mkt
Schema: person

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
personid integer No No A személy azonosítója.
biography_hun text No No A személy életrajza, magyarul (egy személyhez lehet több rekord is rendelve).
biography_eng text No No A személy életrajza angolul.
contextid integer No No Az életrajzhoz tartozó jelzés arról, hogy molyen kontextushoz tartozik. Adategyesítés után ez a mező törölhető, a CD-sorozat esetében még volt értelme, de egységes adatbázisban fölösleges.

Constraints

Name Type Definition Comment
person_biography_cont_fkey Foreign key (contextid) REFERENCES concept.context (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
person_biography_pers_fkey Foreign key (personid) REFERENCES person.person (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

person_contact

Database: mkt
Schema: person

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
personid integer No No A személy azonosítója.
contacttypeid integer No No Az elérhetőség típusa (telefon, postacím stb.).
contact character varying(150) No No Az elérhetőség teljes tartalma.
datefrom date No No Mettől érvényes az adott elérhetőség (dátum).
datefromtimeprecisionid integer No No Az elérhetőségi adat kezdődátumának időpontossága.
dateto timestamp without time zone No No Az elérhetőség érvényességének, ismertségének záródátuma.
datetotimeprecisionid integer No No Az elérhetőségi adat záródátumának időpontossága.

Constraints

Name Type Definition Comment
person_contact_ctype_fkey Foreign key (contacttypeid) REFERENCES concept.contacttype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
person_contact_fkey Foreign key (personid) REFERENCES person.person (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
person_contact_fromprec_fkey Foreign key (datefromtimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
person_contact_tospec_fkey Foreign key (datetotimeprecisionid) REFERENCES concept.timeprecision (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

person_name

Database: mkt
Schema: person

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
id integer Yes Yes nextval('person.person_name_id_seq'::regclass) A név azonosítója.
personid integer No No A személy azonosítója.
preferrednameornot boolean No No false A név preferált névalak-e vagy sem. Akkor van jelentősége, amikor több neve van egy személynek, és ki kell jelölni, hogy ezek közül melyik a preferált névalak (amit pl. a személylistákban meg lehet adni).
name_redund character varying(50) No No A teljes névalak, ami redundáns, az adatbáziskezelés során a rekordok (nevek) gyors emberi azonosítására szolgáló mező.
prefix_hun character varying(25) No No A család- és keresztnevek előtti névelem, magyarul (id, ifj, dr, gróf stb.).
prefix_eng character varying(25) No No A család- és keresztnevek előtti névelem, angolul (junior, dr, sir).
firstname character varying(50) No No Keresztnév.
infix_hun character varying(25) No No A családnév és a keresztnév között használt névelem magyarul, ami lehet becenév, jelző is (G., Feró, Bunyós).
infix_eng character varying(25) No No A családnév és a keresztnév között használt névelem angolul, ami lehet becenév, jelző is (G., von).
surname character varying(50) No No Családnév.
suffix_hun character varying(25) No No A család- és keresztnevek után következő névelem magyarul (néhai, gróf).
suffix_eng character varying(25) No No A család- és keresztnevek után következő névelem angolul (Junior).
husbandname_prefix_hun character varying(25) No No A férjezett név előtti névelem magyarul (dr, ifj, id).
husbandname_prefix_eng character varying(25) No No A férjezett név előtti névelem angolul (dr, Count).
husbandname_hun character varying(50) No No A férjezett név magyarul (Kovács Béláné).
husbandname_eng character varying(50) No No A férjezett név angolul (Mrs. Kovács).
surnamefirstnameorder boolean No No false Annak jelzése, hogy milyen (keleti vagy nyugati) névsorrendről van szó. Mivel ez nem a névhez, hanem a névhasználathoz, a név kontextusához tartozik, így fölösleges mező, törölni lehet.
surnamefirstnameorderpresentation boolean No No false Annak jelzése, hogy milyen (keleti vagy nyugati) névsorrendben kell a nevet megjeleníteni. Mivel ez nem a névhez, hanem a névhasználathoz, a név kontextusához tartozik, így fölösleges mező, törölni lehet.
nametypeid integer No No A személynév típusa (férjezett név, leánykori név, művésznév).
artificialidentifier_hun character varying(60) No No Az azonos személynevek megkülönböztetésére szolgáló mesterséges névelem magyarul, amit archivátorok ragasztanak a névhez, és a személy a valóságban sosem használja.
artificialidentifier_eng character varying(60) No No Az azonos személynevek megkülönböztetésére szolgáló mesterséges névelem angolul, amit archivátorok ragasztanak a névhez, és a személy a valóságban sosem használja.
note_hun character varying(50) No No Adminisztratív célokat szolgáló megjegyzés.

Constraints

Name Type Definition Comment
personname_pkey Primary key (id)
person_name_fkey Foreign key (personid) REFERENCES person.person (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
person_name_nametype_fkey Foreign key (nametypeid) REFERENCES concept.personnametype (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

personusageincontext

Database: mkt
Schema: person

Columns

Name Data type Not Null? Primary key? Default Comment
personid integer No No A személy azonosítója.
contextid integer No No A kontextus (filmtörténeti szegmens, korszak) azonosítója.

Constraints

Name Type Definition Comment
person_context_con_fkey Foreign key (contextid) REFERENCES concept.context (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
person_context_fkey Foreign key (personid) REFERENCES person.person (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION