SchemaSpy Analysis of mkt.corporate - Columns Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Sun Nov 02 21:31 CET 2014
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
 

mkt.corporate contains 103 columns - click on heading to sort:
Table Column Type Size Nulls Auto Default Comments
corporate corporatetypeid int4 10  √  null A testület típusa (zenekar, politikai párt, gyártó cég stb.).
corporate datefrom date 13  √  null A testület megalakításának ideje (dátuma).
corporate datefromtimeprecisionid int4 10  √  null A testület megalakítási dátumának id?pontossága.
corporate dateto date 13  √  null A testület megszünésének ideje (dátuma).
corporate datetotimeprecisionid int4 10  √  null A testület megsz?nési dátumának id?pontossága.
corporate fatherid int4 10  √  null A testület fölérendelt testülete.
corporate filmrelatedornot bool 1  √  false A testülenek van-e filmtörténeti vagy egyéb filmes jelent?sége vagy nincs.
corporate id serial 10  √  nextval('corporate.corporate_id_seq'::regclass) A testület azonosítója.
corporate locationid int4 10  √  null A testülethez rendelhet? legjellemz?bb helyszín (1:1).
corporate locationprecisionid int4 10  √  null A testülethez rendelt helyszín térpontossága.
corporate name_redund varchar 100  √  null A testület redundáns neve, a testület (rekord) gyors emberi azonsoítására szolgáló adminsztratív mez?.
corporate_address address_redund varchar 50  √  null Redundáns teljes cím, ami csak a rekord gyors emberi feldolgozását szolgálja.
corporate_address corporateid int4 10  √  null A testület azonosítója.
corporate_address datefrom date 13  √  null A címadat érvényességének, ismertségének kezd? ideje (dátuma).
corporate_address datefromtimeprecisionid int4 10  √  null A címadat érvényessége, ismertsége kezd?dátumának id?pontossága.
corporate_address dateto date 13  √  null A címadat érvényességének, ismertségének záró ideje (dátuma).
corporate_address datetotimeprecisionid int4 10  √  null A címadat érvényessége, ismertsége záródátumának id?pontossága.
corporate_address geographicaladdressnameid int4 10  √  null A településen belüli közterület (F? utca, Parti sétány stb.) azonosítója.
corporate_address geographicaladdressnumber varchar 50  √  null A településen belüli közterülethez rendelhet? számjelzés, "házszám" (15.).
corporate_address locationprecisionid int4 10  √  null A helyszín térpontossága (fölösleges, ellen?rzés után törölni lehet).
corporate_address officialaddressornot bool 1  √  false A testület hivatalos földrajzi címe vagy sem.
corporate_address settlementnameid int4 10  √  null A település azonosítója.
corporate_contact contact varchar 150  √  null Az elérhet?ség teljes tartalma.
corporate_contact contacttypeid int4 10  √  null Az elérhet?ség típusa (telefon, postacím stb.).
corporate_contact corporateid int4 10  √  null A testület azonosítója.
corporate_contact datefrom timestamp 29,6  √  null Mett?l érvényes az adott elérhet?ség (dátum).
corporate_contact datefromtimeprecisionid int4 10  √  null Az elérhet?ségi adat kezd?dátumának id?pontossága.
corporate_contact dateto timestamp 29,6  √  null 'Az elérhet?ség érvényességének, ismertségének záródátuma.
corporate_contact datetotimeprecisionid int4 10  √  null Az elérhet?ségi adat záródátumának id?pontossága.
corporate_corporate corporateid int4 10  √  null A testület azonosítója.
corporate_corporate datefrom date 13  √  null A testületek közti kapcsolat kezdetének ideje (dátuma).
corporate_corporate datefromtimeprecisionid int4 10  √  null A testületek közti kapcsolat kezd?dátumának id?pontossága.
corporate_corporate dateto date 13  √  null A testületek közti kapcsolat végének ideje (dátuma).
corporate_corporate datetotimeprecisionid int4 10  √  null A testületek közti kapcsolat záródátumának id?pontossága.
corporate_corporate relatedcorporatenameid int4 10  √  null Az összekapcsolt testület azonosítója.
corporate_corporate relationid int4 10  √  null Az összekapcsolat testületek közti reláció típusa.
corporate_history corporateid int4 10 A testület azonosítója.
corporate_history history_eng varchar 5000  √  null A testület története angolul.
corporate_history history_hun varchar 30000  √  null A testület története magyarul.
corporate_history rank int4 10  √  null A testülettörténetek közti sorrend jelzésére alkalmas mez? (nyilván csak akkor értelmes, ha egy testületnek több történeti leírása van).
corporate_location corporateid int4 10  √  null A testület azonosítója.
corporate_location locationnameid int4 10  √  null A helyszínnév azonosítója.
corporate_location locationprecisionid int4 10  √  null A helyszín térpontossága. Ez fölöslegesnek t?nik, ellen?rzés után törölni lehet.
corporate_location venuetypeid int4 10  √  null A helyszín típusa.
corporate_name artificialidentifier_eng varchar 255  √  null Azonos nevek esetén a rekordok (testületek) megkülönböztetésére szolgáló, adminisztratív mez?, angolul.
corporate_name artificialidentifier_hun varchar 255  √  null Azonos nevek esetén a rekordok (testületek) megkülönböztetésére szolgáló, adminisztratív mez?, magyarul.
corporate_name corporateid int4 10  √  null A testület azonosítója.
corporate_name corporatenametypeid int4 10  √  null A testületi név típusa.
corporate_name id serial 10  √  nextval('corporate.corporate_name_id_seq'::regclass) A testületi név azonosítója.
corporate_name name_eng varchar 100  √  null A testületi név angolul (angol szabályok szerint).
corporate_name name_hun varchar 100  √  null A teljes testületi név (magyarul, magyar szabályok szerint).
corporate_name note_hun varchar 50  √  null Adminisztratív célú megjegyzés.
corporate_name preferrednameornot bool 1  √  false Preferált név-e vagy sem (annak jelzésére, hogy ha több név van a testülethez rendelve, melyiket kell névlistákban használni).
corporate_person_position corporatenameid int4 10  √  null A testületi név azonosítója (nem a testület azonosítója!).
corporate_person_position datefrom date 13  √  null A testületi kapcsolat kezd? ideje (dátuma).
corporate_person_position datefromtimeprecisionid int4 10  √  null A testületi kapcsolat kezd?dátumának id?pontossága.
corporate_person_position dateto date 13  √  null A testületi kapcsoalt záró ideje (dátuma).
corporate_person_position datetotimeprecisionid int4 10  √  null A testületi kapcsolat záródátumának id?pontossága.
corporate_person_position id serial 10  √  nextval('corporate.corporate_person_position_id_seq'::regclass) A kapcsolat azonosítója.
corporate_person_position organizationnote varchar 50  √  null Megjegyzés mez?.
corporate_person_position personnameid int4 10  √  null A személynév azonosítója.
corporate_person_position positionid int4 10  √  null A testületen, szervezeten belüli pozíció azonosítója.
corporate_person_position rank int4 10  √  null Az adott testületi kapcsolat, szervezeti pozíció sorrendje (amikor a szervezeti pozíciókat kell listázni, akkor ez alapján lehet rendezni a pozíciókat).
corporate_pr_material corporateid int4 10  √  null
corporate_pr_material datefrom date 13  √  null
corporate_pr_material datefromtimeprecisionid int4 10  √  null
corporate_pr_material dateto date 13  √  null
corporate_pr_material datetotimeprecisionid int4 10  √  null
corporate_pr_material filename varchar 20  √  null
corporate_pr_material rootpath varchar 50  √  null
corporate_pr_material text varchar 150  √  null
corporate_pr_material type int4 10  √  null
corporate_profile corporateid int4 10  √  null A testület azonosítója.
corporate_profile roleid int4 10  √  null A foglalkozási szerep (tevékenységtípus) azonosítója.
corporatename_preferred_eng corporateid int4 10  √  null
corporatename_preferred_eng corporatenameid int4 10  √  null
corporatename_preferred_eng name_eng varchar 100  √  null
corporatename_preferred_hun corporateid int4 10  √  null
corporatename_preferred_hun corporatenameid int4 10  √  null
corporatename_preferred_hun name_hun varchar 100  √  null
corporateusageincontext contextid int4 10  √  null A kontextus, filmtörténeti korszak, szegmens azonosítója.
corporateusageincontext corporateid int4 10  √  null A testület azonosítója.
zcheck_corporate_without_corporatename corporatetypeid int4 10  √  null
zcheck_corporate_without_corporatename datefrom date 13  √  null
zcheck_corporate_without_corporatename datefromtimeprecisionid int4 10  √  null
zcheck_corporate_without_corporatename dateto date 13  √  null
zcheck_corporate_without_corporatename datetotimeprecisionid int4 10  √  null
zcheck_corporate_without_corporatename fatherid int4 10  √  null
zcheck_corporate_without_corporatename filmrelatedornot bool 1  √  null
zcheck_corporate_without_corporatename id int4 10  √  null
zcheck_corporate_without_corporatename locationid int4 10  √  null
zcheck_corporate_without_corporatename locationprecisionid int4 10  √  null
zcheck_corporate_without_corporatename name_redund varchar 100  √  null
zproblem_corporate_person_position_without_valid_corporatenamei corporatenameid int4 10  √  null
zproblem_corporate_person_position_without_valid_corporatenamei datefrom date 13  √  null
zproblem_corporate_person_position_without_valid_corporatenamei datefromtimeprecisionid int4 10  √  null
zproblem_corporate_person_position_without_valid_corporatenamei dateto date 13  √  null
zproblem_corporate_person_position_without_valid_corporatenamei datetotimeprecisionid int4 10  √  null
zproblem_corporate_person_position_without_valid_corporatenamei id int4 10  √  null
zproblem_corporate_person_position_without_valid_corporatenamei organizationnote varchar 50  √  null
zproblem_corporate_person_position_without_valid_corporatenamei personnameid int4 10  √  null
zproblem_corporate_person_position_without_valid_corporatenamei positionid int4 10  √  null
zproblem_corporate_person_position_without_valid_corporatenamei rank int4 10  √  null