Table mkt.person.person
A személyek alapadatai (nem, születés, halál).

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
id serial 10  √  nextval('person.person_id_seq'::regclass)
person_biography.personid person_biography_pers_fkey R
person_contact.personid person_contact_fkey R
person_name.personid person_name_fkey R
personusageincontext.personid person_context_fkey R
person_name.id Implied Constraint R
A személy azonosítója.
name_redund varchar 50  √  null Redundáns névmez?, a rekord (személy) gyors emberi azonosítására szolgáló adinisztratív mez?.
genderid int4 10  √  null
gender.id person_gender_fkey R
A személy neme.
datebirth timestamp 29,6  √  null A személy születési ideje (dátuma).
datebirthtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id person_birthtprec_fkey R
A személy születési dátumának id?pontossága.
datedeath timestamp 29,6  √  null A személy halálának ideje (dátuma).
datedeathtimeprecisionid int4 10  √  null
timeprecision.id person_deathtprec_fkey R
A személy halála dátumának id?pontossága.
birthlocationnameid int4 10  √  null
location_name.id person_birthlname_fkey R
A személy születési helyszíne.
deathlocationnameid int4 10  √  null
location_name.id person_deathlname_fkey R
A személy elhalálozási helyszíne.
profession_hun varchar 100  √  null A személy legfontosabb tevékenységeinek, foglalkozásainak rövid jelzése (a beazonosíthatóság végett), magyarul.
profession_eng varchar 100  √  null A személy legfontosabb tevékenységeinek, foglalkozásainak rövid jelzése (a beazonosíthatóság végett), angolul.
note_hun varchar 255  √  null Adminisztratív célú, nem nyilvános megjegyzés(ek), magyarul.
canbedeleted bool 1  √  false A rekord törölhet?ségét jelz?, adminsztratív mez?, már nincs sszükség rá, törölni lehet.
personimportanceid int4 10  √  null
personimportance.id person_personimportance_fkey R
A személy filmtörténeti vagy másfajta jelent?ségének jelzésére szolgáló mez? (kötött listából lehet választani).

Table contained 26,971 rows at Sun Nov 02 21:32 CET 2014

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
id Primary key Asc person_pkey
birthlocationnameid Performance Asc fki_person_birthlname_fkey
datebirthtimeprecisionid Performance Asc fki_person_birthtprec_fkey
deathlocationnameid Performance Asc fki_person_deathlname_fkey
datedeathtimeprecisionid Performance Asc fki_person_deathtprec_fkey
genderid Performance Asc fki_person_gender_fkey
personimportanceid Performance Asc fki_person_personimportance_fkey

Close relationships  within of separation: